Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
EDYCJA X 2018 PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE REALIZOWANEGO NA OBSZARZE DOLINY BARYCZY PODSUMOWANA.

2019-03-05

Tradycją już jest, że doroczne podsumowanie realizacji projektów Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności kończy się uroczystą Galą.  Tzw. Ośrodek Działaj Lokalnie, którego rolę na terenie 8 gmin Doliny Baryczy pełni Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Doliny Baryczy”, co roku wiosną, już od 9  lat, ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów, które planują realizować organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy mieszkańców miejscowości gmin Doliny Baryczy. W 2018 r. granty na realizację projektów na rzecz dobra wspólnego swojej społeczności otrzymało 11 grantobiorców, a ich realizacja trwała do końca 2018 r.

Tegoroczna Gala podsumowująca odbyła się w dniu 28.02.2019 r. w siedzibie jednego z grantobiorców na terenie Wielkopolski w Sali wiejskiej w miejscowości Bogdaj gm. Sośnie.

Galę prowadził koordynator Programu Działaj Lokalnie w Dolinie Baryczy edycji X_ 2018 – Jan Bernacki, który w pierwszych słowach stwierdził, że wystarczy wsłuchać się w potrzeby i nierozwiązane problemy środowiska lokalnego, mieć pomysł na ich rozwiązanie, następnie „przelać” ten pomysł na formularz wniosku o grant Programu Działaj Lokalnie, otrzymać grant i zrealizować ten pomysł wespół z gronem zaangażowanych wolontariuszy i darczyńców, by następnie świętować sukces na Gali podsumowującej. Bo to właśnie dla Was lokalni liderzy, ale także dla możliwości poinformowania bezpośrednio przez Was o efektach Waszych działań projektowych organizujemy tę Galę.

Następnie prowadzący poprosił Prezes Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Doliny Baryczy” Ingę Demianiuk-Ozgę o otwarcie Gali.

Inga Demianiuk-Ozga otwierając Galę przywitała przybyłych gości, a wśród nich Starostę Powiatu Milickiego Grzegorza Dudę, Wójta Gminy Sośnie Stanisława Budzika, Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Pawła Czulińskiego, Sekretarza Gminy Cieszków Władysława Szydełko, a także przedstawicieli grantobiorców. Następnie poprosiła o zabranie głosu gospodarza gminy, na której terenie organizowana jest Gala.

 Wójt Gminy Sośnie powitał przybyłych do gminy gości i przedstawił walory turystyczne oraz wskazał na szereg problemów gminy Sośnie, w tym finansowych.  

Po tym wystąpieniu, Jan Bernacki argumentował, że dzięki realizacji projektów Programu „Działaj Lokalnie” tworzona jest wartość dodana w wielu aspektach, w tym także w aspekcie przyrostu majątku gmin, co zostanie wykazane podczas prezentacji rezultatów zrealizowanych projektów. Bowiem wysokość dofinansowania wszystkich projektów wyniosła 55.700 zł, a wartość zrealizowanych działań wyceniona jest na ponad 107.000 zł, to znaczy, że w wyniku włączenia społecznej energii, mieszkańcy miejscowości angażujący się przy realizacji projektów przyczynili się do podwyższenia wartości otrzymanych grantów średnio o 93 %.   A w niektórych projektach wartość ta została podniesiona nawet o 160 %.  

 Inga Demianiuk-Ozga i Jan Bernacki przedstawili 9 letnią historię Programu Działaj Lokalnie prowadzoną przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” oraz ideę programu i jego cele określone przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Przedstawili finansowanie edycji X_2018, dziękując za wsparcie finansowe darczyńcom wspierającym finansowo program i wręczając specjalne podziękowania. W minionej edycji były to gminy, na terenie których realizowane były projekty oraz osoby fizyczne.

Jan Bernacki przedstawił historię konkursu Działaj Lokalnie w 2018 r. złożonego z trzech naborów, w którym złożono 15 wniosków, a przyznano 11 grantów w wysokości od 3.350 zł do 6.000 zł, na sumę 55.700 zł. Umowy o przyznaniu dotacji podpisano z 1 beneficjentem z gm. Cieszków, z 1 beneficjentem z gm. Krośnice, z 1 beneficjentem z gm. Przygodzice, z 3 beneficjentami z gm. Milicz, oraz z 5 beneficjentami z gm. Sośnie.

Zgodnie z regulaminem konkursu, wyboru wniosków dokonywała Lokalna Komisja Grantowa w składzie:

Grażyna Krajewska – przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Miliczu z gm. Cieszków,

Marta Lewandowska – przedstawiciel Ośrodka Kultury  z gm. Żmigród,

Dariusz Piechowiak - przedstawiciel NGO z gm. Przygodzice,

Jan Bernacki – przedstawiciel Ośrodka Działaj Lokalnie z gm. Twardogóra.

Przewodnicząca Komisji Grażyna Krajewska podzieliła się z gośćmi swoją refleksją z jakości składanych wniosków do konkursu programu Działaj Lokalnie, wymieniając mankamenty, które wykluczały wnioski z możliwości ich wyboru przez Lokalną Komisję Grantową tj. nie wpisywanie się zgłaszanych wniosków w ramy kryteriów oceny wniosków i wskazując główną przyczynę tych mankamentów - niekorzystanie przez potencjalnych wnioskodawców ze szkoleń i doradztwa prowadzonych przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” przed naborem wniosków.

 Koordynator Programu Działaj Lokalnie Jan Bernacki oficjalnie poinformował, że wszystkie projekty zostały przez grantobiorców z powodzeniem zrealizowane zgodnie z umowami o dotacjach i rozliczone, oraz pogratulował realizatorom ich ukończenia i stwierdził, że liderzy projektów są mistrzami wyzwalania społecznej energii. Na wiwat, wśród gromkich oklasków gości i ballady „We Are the Champions” na salę wjechał efektowny, okolicznościowy stos pączków tłustoczwartkowych usmażonych przez Panie z Bogdaju, którymi wszyscy goście zostali poczęstowani. 

Goście Gali, racząc się pysznymi pączkami, w dalszej części uroczystości mieli możliwość poznać rezultaty realizowanych projektów prezentowanych przez beneficjentów prezentujących zdjęcia i opowiadających o szczegółach realizacji działań projektowych w swoich miejscowościach.  Projekty realizowane były w kilku blokach tematycznych:

   Nasza historia – Widowisko teatralne 100-lecie niepodległości i rzeźba postaci J. Piłsudskiego – Grupa IDL Słączno dla Niepodległej ze Słączna; Spektakl słowno-muzyczny 100-lecie niepodległości, quest historyczny oraz obelisk z tablicą upamiętniającą Powstańców Wielkopolskich z Bogdaju – OSP Bogdaj; Spektakl słowno-muzyczny z okazji nadania imienia Orła Białego Szkole Podstawowej w Przygodzicach oraz warsztaty artystyczne i kulinarne - Stowarzyszenie „Jedni Dla Drugich” z Przygodzic; Tworzenie monografii miejscowości na podstawie relacji najstarszych mieszkańców – Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” z Kuźnicy Czeszyckiej.

   Budujemy i upiększamyBudowa wiaty na placu rekreacyjnym – Grupa IDL Słoneczko Nasze z Janisławic; Modernizacja obiektów sołectwa, doposażenie placu rekreacyjnego w małą architekturę – Rada Sołecka w sołectwie Kałkowskie; Konserwacja wiaty i doposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia rekreacyjne i organizacja pikników – Grupa Odnowy Wsi Jankowa; Założenie ogrodu przy świetlicy oraz wykonanie muralu oraz tablic foto „Łąki wczoraj i dziś” – Stowarzyszenie „Nasze Łąki” z Łąk.

   Uczymy się Przeprowadzenie cyklu szkoleń w gminie w zakresie nabycia umiejętności udzielania pierwszej pomocy przy pomocy zakupionych fantomów i defibrylatora – OSP Kałkowskie; Przeprowadzenie warsztatów w 8 gminach dla nauczycieli w zakresie umiejętności praktycznej edukacji o przyczynach i skutkach zmian klimatu – Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Ekologicznej "Dolina Baryczy" z Milicza; Warsztaty poznawania właściwości ziół i wykorzystywania ich wartości odżywczych oraz warsztaty zdobnicze -  Stowarzyszenie Przyjaciół Granowca „Granowiec 300” z Granowca.

Na stoiskach prezentowane były efekty warsztatów rękodzielniczych oraz wystawa tablic informacyjnych i zdjęć. Przedstawiciele poszczególnych beneficjentów z entuzjazmem relacjonowali przebieg działań w projektach i uzyskane z ich realizacji osiągnięcia. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bogdaju zaprezentowali spektakl słowno-muzyczny, a strażacy z Kałkowskiego pokazali na fantomie, jak w potrzebie udzielać pierwszej pomocy łącznie  z użyciem defibrylatora. Wszyscy z ciekawością oglądali fragment nagranego filmu z prób do spektaklu grupy teatralnej oraz rzeźbiarzy przy pracy nad rzeźbą ze Słączna, a także fragmenty tańców krakowiaka przez dzieci i poloneza przez pełnoletnich aktorów. Ciekawe były też prezentowane przez liderów grup zdjęcia z etapów realizacji projektów.   

Liderzy dzielili się także informacjami o problemach napotykanych podczas realizacji projektów, ale też nieoczekiwanymi pozytywnymi niespodziankami w odbiorze działań projektowych i włączaniu się do współpracy wielu wolontariuszy i darczyńców w trakcie ich realizacji. Wszystkim beneficjentom wręczone zostały dyplomy uznania za zaangażowanie w realizację projektów. Wręczenia dokonali przedstawiciele samorządów i zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. Podziękowania za pracę podczas oceny wniosków wręczone zostały również członkom Lokalnej Komisji Grantowej.

Podczas Gali ogłoszono także wyniki konkursu na najciekawszą galerię zdjęć zamieszczonych przez beneficjentów na portalu www.dzialaj.barycz.pl. Z powodu niespełnienia wszystkich kryteriów konkursowych nie przyznano pierwszego miejsca, natomiast przyznano równorzędne wyróżnienia dla trzech beneficjentów: OSP w Bogdaju, Stowarzyszenie „Jedni Dla Drugich” z Przygodzic, Stowarzyszenie Przyjaciół Granowca „Granowiec 300” z Granowca . Nagrodą były wręczone bony finansowe o wartości 200 zł.

 Na zakończenie Gali goście zostali poinformowani o zbliżającej się kolejnej edycji XI_DL 2019, w której ogłoszenie naboru wniosków do konkursu planowane jest już w kwietniu, a realizacja projektów po przyznaniu grantów rozpocznie się w czerwcu.

Obecni beneficjenci deklarowali, że po nabyciu umiejętności w aplikowaniu do Programu Działaj Lokalnie, nabraniu doświadczenia w zarządzaniu projektem oraz nabyciu umiejętności aktywowania mieszkańców do wspólnych działań i po odniesionych w minionej edycji sukcesach, planują składanie wniosków w kolejnym konkursie. Z pewnością jest to argument na to, że Program Działaj Lokalnie w Dolinie Baryczy należy kontynuować, by w ten sposób inspirować oraz wspierać finansowo i merytorycznie pomysły przekładające się na wspólne działania spełniające marzenia i przyczyniające się do poprawy i uatrakcyjniania jakości życia mieszkańców Doliny Baryczy.

JB