Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Dokumentacja

Ochrona danych RODO

Klauzula informacyjna ODL Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” dotycząca przetwarzania danych w ramach programu "Działaj Lokalnie"

 

 

Poniżej mogą Państwo zapoznać się z zasadami składania wniosków w konkursie Działaj Lokalnie, praktycznymi poradami dla realizatorów projektów oraz można pobrać formularze dokumentów przydatne podczas edytowania wniosków i realizacji projektów.

 

WOLONTARIAT W WARUNKACH EPIDEMII - zawiera praktyczne wskazówki na podstawie obowiązujących obostrzeń prawnych dla organizatorów wolontariatu w czasie epidemii.

 

ROBOTY BUDOWLANE - Poradnik dla Organizacji Pozarządowych - zawiera przepisy i porady jak realizowaćprojekty nie będące stricte budowlanymi, a dotyczące placów zabaw oraz innych obiektów do rekreacji, parków, skwerów i terenów do rekreacji i wypoczynku (ławki, alejki, ogrodzenia, itp.), obiektów kultu (figur przydrożnych, kapliczek, krzyży, itp.), miejsc do obsługi mieszkańców lub turystów (wiat, palenisk, miejsc odpoczynku lub postoju, itp.), tablic, słupów lub urządzeń informacyjnych i reklamowych.

Jak łatwiej planować i realizować wspólnie projekty?

Jako Inicjatywa Działaj Lokalnie, min. 3 osób fizycznych, możecie planować działania we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie (Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”). Przed złożeniem wniosku o grant przedstawcie nam swój pomysł i szacunkowe potrzeby związane z realizacją tego pomysłu - we "Wniosku o zgodę ODL na realizację Inicjatywy DL".

wniosek o zgodę ODL na realizację Inicjatywy DL - formularz

 

Jeśli jako grupa nieformalna(osoby niezrzeszone) planujecie Państwo współpracę z jakąś instytucją, NGO (szkolą, biblioteką, organizacją posiadającą wpis do KRS) określcie swoje role i zadania w porozumieniu – umowie. 

umowa współpracy pomiędzy realizatorem o wnioskodawcą projektu.doc - wzór - 

 

Co powinien wiedzieć WNIOSKODAWCA składając wniosek do Programu Działaj Lokalnie?


Zapoznaj się z regulaminem konkursu grantowego „Działaj lokalnie” XIII w 2023 roku:

Regulamin konkursu grantowego "Działaj Lokalnie" XIII 2023

 

Zapoznaj się z formularzami wniosku do konkursu "Działaj Lokalnie" XIII 2023 - o takiej samej treści jak w generatorze:

Formularz wniosku dla organizacji pozarządowych (NGO)

Formularz wniosku dla grup nieformalnych

Formularz wniosku dla Inicjatyw Działaj Lokalnie

Przed wypełnianiem wniosku w generatorze zapoznaj się z poniższymi informacjami i wymogami edytowania wniosku - zapoznaj się z prezentacją:

kwiecień - maj 2023

Szkolenie - informacyjne dotyczące wymogów edytowania wniosków dla wnioskodawców - potencjalnych grantobiorców Programu "Dzialaj Lokalnie" XIII w 2023 r.

 

=================================================================================== 

 

DOKUMENTY DLA GRANTOBIORCÓW (Po podpisaniu umowy dotacji):

Przewodnik do umowy grantobiorcy - zawiera wiele ważnych informacji oraz wzorów dokumentów dotyczących m. in. opisywania faktur, rozliczania pracy wolontariuszy a także zasad promowania projektu i zasad RODO.

 

Zapoznaj się z prezentacją  szkolenia dla grantobiorców, w której zawarte są zasady prowadzenia dokumentacji projektu i jego rozliczenia:

Prezentacja - Szkolenie dla grantobiorców Programu "Działaj Lokalnie" edycji XIII w 2023 r.

Zapoznaj się z warunkami i umową dotacji 

Umowa współpracy grupy nieformalne - wzór

Umowa dotacji z Inicjatywą DL - wzór 

Umowa dotacji z grantobiorcą - wzór 

Raport końcowy grantobiorcy - wzór  

Wniosek o wypłatę transzy.doc - wzór 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.doc - wzór 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku.pdf - wzór

Zgoda autora na wykorzystanie zdjęć.pdf - wzór

 

Zapoznaj się z warunkami zmiany umowy i ewidencji działań wolontariuszy i darczyńców:

Porozumienie z wolontariuszem - wzór

Karta ewidencji czasu pracy wolontariusza.doc - wzór

Karta ewidencji czasu pracy grupy wolontariuszy dla jedenej poz. budżetu.doc - wzór

Lista obecności.doc -wzór

Oświadczenie partnera_darczyńcy.doc - wzór

Prośba o zmianę w umowie.doc - wzór

Opis faktur - przykłady dla organizacji NGO

Opis faktur - przykłady dla grup nieformalnych i IDL

Zestawienie dokumentów.doc - wzór

Zestawienie dokumentów doc - przykłady wypełnienia 

 

Oświadczenie podatkowe dla zleceniobiorców oraz wykonawców umów o dzieło: 

Oświadczenie podatkowe - formularz