Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Dokumentacja

Co powinien wiedzieć WNIOSKODAWCA składając wniosek do Programu Działaj Lokalnie?


Zapoznaj się z regulaminem konkursu grantowego „Działaj lokalnie” XIII w 2024 roku:

Regulamin konkursu grantowego "Działaj Lokalnie" XIII 2024

 

  • Jeśli planujecie Państwo złożyć wniosek o dofinansowanie projektu jako organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja, KGW) możecie przystąpić do wypełniania formularza wniosku po zapoznaniu się z informacjami w Ogłoszeniu o naborze w tym serwisie na Stronie głównej w dziale "Co słychać w ODL?"
  • Jeśli nie jesteście Państwo organizacją pozarządową i planujecie złożyć wniosek o dotację jako grupa nieformalna (min. 3 osoby fizyczne  niezrzeszone), to żeby to było możliwe, należy podjąć współpracę z jakąś instytucją lub NGO posiadającą osobowość prawną (np. szkolą, ośrodkiem kultury, MOPS, biblioteką lub organizacją pozarządową) zawierając umowę o współpracy z tym partnerem poprzez określenie swoich ról i zadań podczas realizowania projektu. 

umowa współpracy pomiędzy realizatorem o wnioskodawcą projektu.doc - wzór 

 

  • Jeśli Państwu jako grupie nieformalnej (min. 3 osób fizycznych) planującej złożyć wniosek o dofinansowanie nie udało się podjąć współpracy z jakąś instytucją lub NGO, to możecie zaplanować działania jako Inicjatywa Działaj Lokalnie, we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie (Stowarzyszenie PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy). Jednakże przed rozpoczęciem wypełniania formularza wniosku o dotację w generatorze, należy wystąpić o zgodę na taką współpracę, przedstawiając wstępnie swój pomysł i szacunkowe potrzeby związane z realizacją tego pomysłu - we "Wniosku o zgodę ODL na realizację Inicjatywy DL" - Uwaga! - najpóźniej 7 dni przed zakończeniem naboru wniosków.

wniosek o zgodę ODL na realizację Inicjatywy DL - formularz

 

 Zapoznaj się z formularzami wniosku do konkursu "Działaj Lokalnie" XIII 2024 - o takiej samej treści jak w generatorze:

Formularz wniosku dla organizacji pozarządowych (NGO)

Formularz wniosku dla grup nieformalnych

Formularz wniosku dla Inicjatyw Działaj Lokalnie

 

Przed wypełnianiem wniosku w generatorze zapoznaj się z poniższymi informacjami i wymogami edytowania wniosku, szczególnie tworzenia budżetu projektu - szczegóły w poniższej prezentacji z przeprowadzonego szkolenia dla wnioskodawców:

Szkolenie - informacyjne dotyczące wymogów edytowania wniosków dla wnioskodawców - potencjalnych grantobiorców Programu "Dzialaj Lokalnie" XIII w 2024 r.

 Jak napisać wniosek, aby został wysoko oceniony? - poniżej pomocna grafika z głównymi kryteriami oceny

  • Jeśli startujesz w konkursie po raz 1-szy koniecznie zapoznaj się z każdym z punktów na grafice. Zbuduj całościowy obraz inicjatywy, którą planujesz i dopiero wtedy przystąp do pisania wniosku.
  • Jeśli bierzesz udział w konkursie kolejny raz, zastanów się co możesz zrobić efektywniej, aby np. zaangażować w swoje działania mieszkańców czy zachęcić do współpracy wolontariuszy, inne organizacje pozarządowe, firmy czy instytucje np. domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji, ośrodki pomocy społecznej itp.

Grafika - GŁÓWNE KRYTERIA, na które komisja oceniająca wnioski będzie zwracać uwagę

 

Poniżej mogą Państwo zapoznać się z praktycznymi poradami dla realizatorów projektów oraz można pobrać formularze dokumentów przydatne podczas edytowania wniosku i wymogów tworzenia wniosku, a szczególnie wymogów tworzenia budżetu projektu. 

ROBOTY BUDOWLANE - Poradnik dla Organizacji Pozarządowych - zawiera przepisy i porady jak realizowaćprojekty nie będące stricte budowlanymi, a dotyczące placów zabaw oraz innych obiektów do rekreacji, parków, skwerów i terenów do rekreacji i wypoczynku (ławki, alejki, ogrodzenia, itp.), obiektów kultu (figur przydrożnych, kapliczek, krzyży, itp.), miejsc do obsługi mieszkańców lub turystów (wiat, palenisk, miejsc odpoczynku lub postoju, itp.), tablic, słupów lub urządzeń informacyjnych i reklamowych.

 WOLONTARIAT W WARUNKACH EPIDEMII - zawiera praktyczne wskazówki na podstawie obowiązujących obostrzeń prawnych dla organizatorów wolontariatu w czasie epidemii.

Ochrona danych RODO

Klauzula informacyjna ODL Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” dotycząca przetwarzania danych w ramach programu "Działaj Lokalnie"

 

=================================================================================== 

 

DOKUMENTY DLA GRANTOBIORCÓW (Po podpisaniu umowy dotacji):

Przewodnik do umowy grantobiorcy - zawiera wiele ważnych informacji oraz wzorów dokumentów dotyczących m. in. opisywania faktur, rozliczania pracy wolontariuszy a także zasad promowania projektu i zasad RODO.

 

Zapoznaj się z prezentacją  szkolenia dla grantobiorców, w której zawarte są zasady prowadzenia dokumentacji projektu i jego rozliczenia:

Prezentacja - Szkolenie dla grantobiorców Programu "Działaj Lokalnie" edycji XIII w 2023 r.

Zapoznaj się z warunkami i umową dotacji 

Umowa współpracy grupy nieformalne - wzór

Umowa dotacji z Inicjatywą DL - wzór 

Umowa dotacji z grantobiorcą - wzór 

Raport końcowy grantobiorcy - wzór  

Wniosek o wypłatę transzy.doc - wzór 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.doc - wzór 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku.pdf - wzór

Zgoda autora na wykorzystanie zdjęć.pdf - wzór

 

Zapoznaj się z warunkami zmiany umowy i ewidencji działań wolontariuszy i darczyńców:

Porozumienie z wolontariuszem - wzór

Karta ewidencji czasu pracy wolontariusza.doc - wzór

Karta ewidencji czasu pracy grupy wolontariuszy dla jedenej poz. budżetu.doc - wzór

Lista obecności.doc -wzór

Oświadczenie partnera_darczyńcy.doc - wzór

Prośba o zmianę w umowie.doc - wzór

Opis faktur - przykłady dla organizacji NGO

Opis faktur - przykłady dla grup nieformalnych i IDL

Zestawienie dokumentów.doc - wzór

Zestawienie dokumentów doc - przykłady wypełnienia 

 

Oświadczenie podatkowe dla zleceniobiorców oraz wykonawców umów o dzieło: 

Oświadczenie podatkowe - formularz