Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Historia Działaj Lokalnie

Dolina Baryczy to miejsce szczególne, słynące z wyjątkowej przyrody, ale również miejsce rozwijane dzięki przedsiębiorczym i aktywnym ludziom, zmieniającym swoją rzeczywistość i dążącym do poprawienia jakości życia. Potrzebują wsparcia, nauki oraz pierwszego sukcesu, a także możliwości samodzielnego realizowania potrzeb najbliższej społeczności i dzielenia się ogromną satysfakcją robienia czegoś dla innych. Temu właśnie służy Program „Działaj Lokalnie" w Dolinie Baryczy.

Program "Działaj Lokalnie" realizowany jest w Polsce od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

W Dolinie Baryczy Program wspiera lokalne działania od 2006 roku, kiedy to ...

 

Historia Programu Działaj Lokalnie w Dolinie Baryczy


   ...Akademia Rozwoju Filantropi w Polsce przyznała Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju certyfikat LOKALNEJ ORGANIZACJI GRANTOWEJ - PRZEDSTAWICIELA OGÓLNOPOLSKIEGO jednej z 45 działających organizacji, które uprawnione są do realizacji projektu w Polsce. Od tego roku Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju rozpoczęła koordynację pierwszej edycji Programu "Działaj Lokalnie V” w Dolinie Baryczy.

2006 i 2007 roku, dzięki Programowi, przyznaliśmy 25 dotacji o łącznej wysokości ponad 78 tys. zł. Pomogliśmy między innymi odrestaurować zabytkowy park w Pietrowicach Małych, przeprowadzić w Miliczu szkolenia dla młodych ekoprzewodników po Dolinie Baryczy, zorganizować dla biedniejszych dzieci z gminy Przygodzice „wakacje w siodle”, służące zabawie, ale i też poznaniu lokalnej przyrody i zanikających tradycji.

W edycji Działaj Lokalnie w roku 2008 dofinansowaliśmy 17 projektów na kwotę ponad 50 tys złotych, a w 2009 roku 11 granntów na sume 55 tys. zł. Wśród beneficjentów prócz stałych bywalców pojawiły sie nowe organizacje i grupy mieszkańców, którzy chcieli działać na rzecz lokalnej społeczności. Od 2008 roku w realizację Programu włączyły się gminy: Cieszków, Góra, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Wąsosz i Żmigród.

Oprócz środków z PAFW przekazanych przez Akademię Rozwoju Fiantropii w Polsce oraz środków przeznaczonych przez Dolnośląską Fundację Ekorozwoju z 1%, udało się także zangażować przedstawiciela lokalnego biznesu, którym został Bank Spółdzielczy w Miliczu. Nasze starania w realizacji projektu poparli także Marszałkowie województwa Dolnośląskiego i Wielkopolskiego.


Od 2010 roku działania związane z Programem DZIAŁAJ LOKALNIE koordynuje Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy". Grantem do 6 000 zł. wspierane są działania realizowane w zakresie kultury, edukacji, rozwoju oferty turystycznej, spraw społecznych, rozwoju lokalnego, ochrony środowiska i innych. Podczas tej edycji udało się zrealizować 14 projektów na łączną sumę 110 tys złotych z czego ponad 58 tys złotych pochodziło z otrzymanego wsparcia i środków przekazanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Naszymi darczyńcami byli: Bank Spółdzielczy w Miliczu, Fundacja Tarczyńskich, gminy Milicz, Twardogóra, Cieszków, Żmigród, Przygodzice i Sośnie.

Z roku na rok, program cieszy się coraz większą popularnością i uznaniem wśród beneficjentów, którzy coraz chętniej składają wnioski. W 2011 roku LOG Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" zorganizowało dwa konkursy grantowe. Do realizacji zostało wybranych 14 z 37 złożonych projektów. Wybrane działania swoimi tematami trafiały do różnych grup odbiorców i zakładały współpracę, dzięki której możliwe było osiągnięcie dobra wspólnego. Każdy z projektów jednoczył ludzi i pokazywał, że razem łatwiej jest wyzwolić społeczną energię! Oby więcej takich inicjatyw w Dolinie Baryczy!

 

2012, a także w 2013 mieliśmy do rozdysponowania 55 tys. zł i w obu konkursach wybraliśmy po 17 projektów. Wśród pomysłów, oprócz warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych wykorzystujących lokalne tradycje, znalażły się równiez warsztaty językowe prowadzone przez zagranicznych wolontariuszy oraz zajęcia wspierające osoby z chorobami onkologicznymi.

 

W ramach edycji 2014 Programu „Działaj Lokalnie”, dofinansowanie otrzymało 18 wniosków z Doliny Baryczy, na łączną kwotę 55 000 tys. zł. Po raz kolejny nasi Grantobiorcy wykazali się  kreatywnością i pomysłami, które przerodziły się w fantastyczne, realne inicjatywy. Projekty umożliwiły stworzenie miejsc otwartych  na dzieci, młodzież i dorosłych. Przyczyniły się do uwydatnienia walorów poszczególnych miejscowości oraz do zwiększenia integracji w społecznościach lokalnych. Zorganizowano między innymi warszaty o tematyce artystycznej, kulinarnej. Nie zabrakło również zabaw, muzyki oraz konkursów, które pozwoliły na przybliżenie tradycji i historii poszczególnych miejscowości. Możliwość realizacji projektów uzmysłowiła lokalnym społecznością, że mają rzeczywisty wpływ na to, co dzieję się w ich miejscach zamieszkania. Pobudziła poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro. Każda edycja Programu „Działaj Lokalnie” wytwarza przychylną, życzliwą i radosną atmosferę służącą otwartości na siebie wzajemnie oraz komunikację.  Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję Konkursu „Działaj Lokalnie”.

 

To już IX edycja konkursu „Działaj Lokalnie”. W ubiegłym, 2015 roku pula pieniędzy, z której mogli korzystać nasi Grantobiorcy wynosiła 55 tysięcy złotych.  Wynikiem tego jest 13 zrealizowanych koncepcji. Ogromną radością jest stałe zaangażowaniem i dalsza chęć podejmowania działania przez naszych Wnioskodawców. Kolejny etap przyniósł ze sobą nowe doświadczenia, pomysły, radosne chwile, które połączyły małe społeczeństwa ponadpokoleniowo, wspólnie spędzony czas podczas realizacji postawionych sobie celów, solidarnych starań. Ta tura konkursu pozwoliła mieszkańcom małych miejscowości poczuć się jeszcze lepiej w swoich miejscach zamieszkania, poprzez zwiększenie atrakcyjności ich otoczenia. Powstanie ogrodu dydaktyczno- rekreacyjnego pozwoliło mieszkańcom, a w szczególności dzieciom na czerpanie radości z innych sposobów na spędzenie wolnego czasu. Wpłynęło również na zwiększenie świadomości ekologicznej. Wspólne sadzenie roślin cebulkowatych, które kwitną wczesną wiosną pogłębiło czynne włączanie się mieszkańców w życie społeczne oraz wzbudziło wspólną odpowiedzialność za wygląd wsi. ”Osada Leśnego Dziada” stała się miejscem kultywowania słowiańskich tradycji. Miejscem, w którym można zaznajomić się z kulturą i obyczajami słowiańskimi . W Dębnicy mieszkańcy mogli skorzystać z warsztatów fotografowania, które przeprowadził wykfalifikowany instruktor. Wynikiem ich starań stał się wydany album, zatytułowany „ Dębnica na starej fotografii”. I wiele, wiele innych twórczych pomysłów. Mamy nadzieję, że nie przestaną Państwo działać i kolejna edycja Konkursu „Działaj Lokalnie” przyniesie jeszcze więcej świeżych inicjatyw! 

 

 

W 2017 r. edycji X Działaj Lokalnie, do rozdysponowania na granty była kwota 55 000 zł. Wnioskodawcy złożyli 22 wnioski w trzech naborach w maju, w czerwcu i w sierpniu. LKG przyznała  w pierwszym naborze  6 grantów, ale po wyborze, dwóch wnioskodawców wycofało się z realizacji projektów jeszcze przed podpisaniem umowy. W drugim naborze LKG przyznała 4 granty. Tym razem jeden wnioskodawca wycofał się z realizacji projektu. W trzecim naborze przyznano 6 grantów. W rezultacie zrealizowano 13 projektów, które można podzielić na 4 bloki tematyczne:

Oferta dla  mieszkańców – organizacja quizów - Rozwój Społeczności Lokalnej z Jankowa Przygodzkiego, organizacja zawodów pływackich na basenie - Uczniowski Klub Sportowy "Krośnicka Przystań, wakacje z zumbą na wsi - Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Gorzyc Małych i Okolic; 

Uczymy się – co w nas zostanie – to cała seria warsztatów rękodzielniczych i kulinarnych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Nasze Łazy z Łaz, Stowarzyszenie Nad Baryczą z Miłosławic, Koło Gospodyń Wiejskich i Radę Sołecką z Sośni, IDL Sołectwo Lędzina.

Sztuka – tworzymy i podziwiamy – tworzenie podkładów muzycznych do fragmentów filmów - Fundacja KOM z Milicza, warsztaty fotograficzne w plenerze - Coolturalny Klub Seniora z Twardogóry, nauka tańca i tworzenie zespołu tańca ludowego - Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z Wierzbna;

Budujemy – co po nas zostanie – budowa boiska do piłki nożnej - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Pawłowie, budowa placu rekreacyjnego - OSP z Bogdaju, renowacja stuletniego obelisku – IDL Nasze Łąki z Łąk.

Wszystkie projekty zostały zrealizowane i grantobiorcy osiągnęli zakładane cele oraz przewidywane rezultaty. Wielu tegorocznych beneficjentów zapowiedziało kontynuację projektów i zamiar realizacji nowych pomysłów w konkursie Działaj Lokalnie w kolejnej edycji. 

 

W 2018 r. edycji X Działaj Lokalnie,  konkurs składał się z trzech naborów, w którym złożono 15 wniosków, a przyznano 11 grantów w wysokości od 3.350 zł do 6.000 zł, na sumę 55.700 zł. Umowy o przyznaniu dotacji podpisano z 1 beneficjentem z gm. Cieszków, z 1 beneficjentem z gm. Krośnice, z 1 beneficjentem z gm. Przygodzice, z 3 beneficjentami z gm. Milicz, oraz z 5 beneficjentami z gm. Sośnie. Zrealizowane projekty można podzielić na 3 bloki tematyczne:

Nasza historia – Widowisko teatralne 100-lecie niepodległości i rzeźba postaci J. Piłsudskiego – Grupa Słączno dla Niepodległej ze Słączna; Spektakl słowno-muzyczny 100-lecie niepodległości, quest historyczny oraz obelisk z tablicą upamiętniającą Powstańców Wielkopolskich z Bogdaju – OSP Bogdaj; Spektakl słowno-muzyczny z okazji nadania imienia Orła Białego Szkole Podstawowej w Przygodzicach oraz warsztaty artystyczne i kulinarne - Stowarzyszenie „Jedni Dla Drugich” z Przygodzic; Tworzenie monografii miejscowości na podstawie relacji najstarszych mieszkańców – Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” z Kuźnicy Czeszyckiej.

 Budujemy i upiększamy – Budowa wiaty na placu rekreacyjnym – Grupa Słoneczko Nasze z Janisławic; Modernizacja obiektów sołectwa, doposażenie placu rekreacyjnego w małą architekturę – Rada Sołecka w sołectwie Kałkowskie; Konserwacja wiaty i doposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia rekreacyjne i organizacja pikników – Grupa Odnowy Wsi Jankowa; Założenie ogrodu przy świetlicy oraz wykonanie muralu oraz tablic foto „Łąki wczoraj i dziś” – Stowarzyszenie „Nasze Łąki”.

Uczymy się – Przeprowadzenie cyklu szkoleń w gminie w zakresie nabycia umiejętności udzielania pierwszej pomocy przy pomocy zakupionych fantomów i defibrylatora – OSP Kałkowskie; Przeprowadzenie warsztatów w 8 gminach dla nauczycieli w zakresie umiejętności praktycznej edukacji o przyczynach i skutkach zmian klimatu – Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Ekologicznej "Dolina Baryczy" z Milicza; Warsztaty poznawania właściwości ziół i wykorzystywania ich wartości odżywczych oraz warsztaty zdobnicze -  Stowarzyszenie Przyjaciół Granowca „Granowiec 300” z Granowca.

Wszystkie projekty zostały przez grantobiorców z powodzeniem zrealizowane zgodnie z umowami o dotacjach i zaplanowane rezultaty zostały osiągnięte.

 

W 2019 r. edycji XI Działaj Lokalnie,  odbył się jeden nabór wniosków, w którym złożono 15 wniosków, a przyznano 11 grantów w wysokości od 3.700 zł do 6.000 zł, na sumę 55.010 zł. Niestety, z powodu wyczerpania środków z puli na granty nie starczyło środków pieniężnych dla wszystkich wnioskodawców. Umowy o przyznaniu dotacji podpisano z 4 beneficjentami z gm. Milicz, z 1 beneficjentem z gm. Odolanów, z 2 beneficjentami z gm. Przygodzice, z 1 beneficjentem z gm. Sośnie oraz z 3 beneficjentami z gm. Żmigród. Zrealizowane projekty można podzielić na 3 bloki tematyczne:

Modernizujemy i rozbudowujemy - Remont i upiększenie świetlicy wiejskiej, odnowa stoiska wystawienniczego i organizacja warsztatów i spotkań dla mieszkańców - IDL Dbamy o Swój Dom z Korzeńska; Zagospodarowanie terenu działki rekreacyjno-sportowej, budowa altany rowerowej wraz z ławostołem, ławkami, wykonanie nasadzeń drzewek i kwiatów, festyn - IDL Młodzianki z Młodzianowa; Uporządkowanie terenu, wykonanie ogrodzenia stawu, wykonanie ławek, miejsca na grilla, tablicy informacyjnej oraz postawieniu stojaka na rowery i koszy na śmieci - IDL Przystań Rybacka-Pracze z Pracz; Odnowienie urządzeń na placu zabaw, wykonanie ławostołów i ustawienie koszy na śmieci, sadzenie drzew i sianie trawy - OSP W Bogdaju; Wykonanie 4 ławostołów i koszy na śmieci, posadzono 200 drzewek, zbudowano skalniak, zorganizowano festyn - KGW w Kolędzie. 

Dbamy o nasze zdrowie - Zakupiono wyposażenie do prowadzenia warsztatów zdrowego żywienia oraz zgier i zajęć sportowych, przeprowadzono 7 warsztatów kiszenia warzyw i przygotowania surówek oraz pikników dla ok. 300 dzieci z okolicznych szkół - IDL Aktywne Karnice z Karnic; Przeprowadzono serie warsztatów z badaniem uczstników przez wykwalifikowanego dietetyka, odbyły się spotkania z kucharzem przygotowującym potrawy według przygotowanych przez dietetyka przepisów - Stowarzyszenie Quatro z Topoli Wielkiej; Zorganizowano konkurs wypieku babek, przeprowadzono warsztaty z kiszenia warzyw i surówek, przeprowadzono warsztaty filetowania i przyrządzania karpia, rodzinne zawody wędkarskie dla dzieci, przeprowadzono warsztaty z robienia wianków z suszonych roślin - Stowarzyszenie Miłośników Gądkowic "Gądek".

Integracja poprzez edukację i relaks - Zorganizowano warsztaty rękodzielnicze, biesiadę w klimatach ludowych, gry i zabawy sportowe i cykl spotkań rekreacyjno–sportowym: przejażdżki rowerowe, zajęcia z nordic-walking i fitness - KGW w Kaczorach; Przeprowadzono prelekcje dla różnych grup, prowadzonych przez przedstawicieli PSP, OSP oraz KPP na tematy: bezpieczeństwa w sieci, cyber-zagrożenia, wpływ środków psychoaktywnych (w tym dopalaczy) na organizm, oszustw handlowych oraz wyłudzenia na różne sposoby, szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrona przed czadem, w ramach otrzymanego dofinansowania zakupiono czujniki tlenku węgla, które otrzymali mieszkańcy przy współudziale wkładu własnego - Stowarzyszenie Jedni dla Drugich z Przygodzic; Zorganizowano cykl spotkań integracyjnych służący zbieraniu wspomnień i przygotowaniu publikacji oraz wystawy nt. historii Niezgody i jej mieszkańców, zrealizowano konkurs z nagrodami dla najciekawszych dostarczonych zdjęć, wspomnień i pamiątek, w rezultacie wydano publikację „Niezgoda wczoraj i dziś. Nasza historia integruje mieszkańców” w nakładzie 100 szt. i przeprowadzono promocję - Stowarzyszenie Nasza Wieś Niezgoda.

 

W 2020 r. edycji XI Działaj Lokalnie  odbyły się 3 nabory wniosków, w których złożono 15 wniosków, a przyznano 13 grantów w wysokości od 2.150 zł do 6.000 zł, na sumę 56.000 zł. Z powodu niedostatecznego spełnienia wymogów złożonych wniosków, niską ocenę otrzymały 2 wnioski, nie kwalifikując się do dofinansowania. Umowy o przyznaniu dotacji podpisano z 5 beneficjentami z gm. Milicz, z 3 beneficjentami z gm. Żmigród, z 2 beneficjentami z gm. Sośnie, z 1 beneficjentem z gm. Krośnice, z 1 beneficjentem z gm. Twardogóra oraz z 1 beneficjentem z gm. Przygodzice. W 2020 r., zgodnie z sugestią PAFW, wszystkie realizowane projekty musiały dotyczyć przeciwdziałaniu pandemii covid-19 lub zapobiegania negatywnym skutkom pandemii. Grantobiorcy w różne ciekawe sposoby zrealizowali te zalecenia. Można je ująć w 4 blokach tematycznych:

Edukacyjnie, kulturalnie, artystycznie przeciw covid-19 - Edukujemy dzieci z naszych szkół zwiększając świadomość prozdrowotną wśród rodzin oraz prowadzimy zajęcia w celu poprawiania stanu psychicznego rodzin po pandemii - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Pawłowie; Po pandemii integrujemy absolwentów, uczniów i nauczycieli liceum, tworząc  portal z bazą dokumentacji o historii I LO w Miliczu - Stowarzyszenie Absolwentów I LO w Miliczu; Odmrażamy gospodarkę turystyczną po pandemii, realizując cykl plenerowych koncertów w różnych punktach Doliny Baryczy i tym samym zapraszając turystów do wyjścia na szlaki turystyczne Doliny Baryczy - IDL Powracamy Po Pandemii (Kapela Podwórkowa Twardograje) z Twardogóry; Po pandemii dbamy o dobrą kondycję zdrowia psychicznego mieszkańców, organizując pomocowe grupy wsparcia dla mieszkańców, warsztaty rękodzielnicze, a także koncert muzyczny jako muzykoterapia oraz nasadzenia zieleni na skwerze jako ogrodoterapia - IDL Dbamy o Swój Dom z Korzeńska; Integrujemy się po pandemii podczas cyklu warsztatów rękodzielniczych w gmine Krośnice - Stowarzyszenie Aktywne Łazy z Łazów Wielkich; Integrujemy się po pandemii fotografując naszą przyrodę i tworząc portal fotodolina.pl - Grupa Nieformalna Operis Artis z Przygodzic; Integrujemy się po pandemii poprzez tworzenie filmów edukacyjnych oraz prowadzimy konkursy kulinarne, plastyczne i fotograficzne on-line - Stowarzyszenie Miłośników Gądkowic „Gądek” z Gądkowic.

Wspólna praca i aktywność ruchowa przeciw pandemii - Po pandemii ratujemy zdrowie poprzez budowę urządzeń sportowych i organizujemy aktywności ruchowe - KGW Młodzinki z Młodzianowa; Zapobiegamy szerzeniu się pandemii przez szycie maseczek i tak zabezpieczeni wyposażamy i modernizujemy nasze otoczenie - OSP w Bogdaju; Zapobiegając negatywnym skutkom pandemii odnowiliśmy trybunę na stadionie, na którym  przeprowadziliśmy warsztaty sportowe i taneczne oraz mecze - ULKS Orla Korzeńsko.

Zdrowe odżywianie chroni nas przed pandemią - Po zdrowie po pandemii poprzez prowadzenie cyklu warsztatów samodzielnego wyrobu przetworów zdrowego żywienia - Stowarzyszenie Piotrkosice Nasza Wieś Nasz Świat z Piotrkosic; Ku zdrowiu po pandemii, tworząc publikację przepisów kulinarnych przyrządzania potraw rybnych przez mieszkańców gminy - IDL Aktywni Żmigrodzianie ze Żmigrodu.

Chronimy naszych mieszkańców, tępiąc koronowirusa sars-2 - Zapobiegamy szerzeniu się pandemii, niszcząc wirusy przez przeprowadzenie dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń na obiektach zewnętrznych użyteczności publicznej - OSP w Potaszni.