Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Rozwój społeczności lokalnych

WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw
obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801-646-719, bazę danych organizacji i instytucji, a także kwartalnik “Trzeci Sektor” wydawany przez Instytut Spraw Publicznych. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma kursodrom.pl). Ponadto wspiera działania informacyjne i rzecznicze na rzecz skutecznego pozyskiwania Funduszy Europejskich przez organizacje pozarządowe.

NOWE TECHNOLOGIE LOKALNIE

Celem programu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników i działaczy organizacji pozarządowych w zakresie praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program składa się z kilku komponentów: edukacyjnego – realizowanego za pośrednictwem portalu internetowego; promocyjnego – w ramach którego organizowana jest cyklicznie konferencja „Sektor 3.0” oraz spotkania w sieci TechKlubów; doradczego – poprzez szkolenia i konsultacje prowadzone przez tzw. Mobilnych Doradców, a także finansowego, czyli konkursów grantowych dla grupy wybranych NGOs.

www.technologielokalnie.pl

www.technologie.ngo.pl

LIDERZY PAFW

Celem programu jest rozwój umiejętności i kwalifikacji osób podejmujących działania na rzecz swoich społeczności, głównie poprzez wykorzystanie metody tutoringu. Program jest skierowany przede wszystkim do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW. Liderzy biorą udział w cyklu warsztatów, które dostosowane są do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów programu, mająca na celu dalsze doskonalenie kompetencji liderskich, umożliwia im uzyskanie dotacji na zwiększanie efektywności prowadzonych działań, udział w krajowych i zagranicznych wizytach studyjnych czy uczestnictwo w spotkaniach z osobistościami życia publicznego

www.liderzy.pl/

KONKURS „PRO PUBLICO BONO ”

Ogólnopolski Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską nagradza najbardziej
wartościowe i interesujące działania organizacji pozarządowych, co służy ich wsparciu i promocji. PAFW jest fundatorem nagród w Konkursie.

www.propublicobono.pl

PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK

PAFW jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gatesów w długofalowym przedsięwzięciu, którego celem jest ułatwienie polskim bibliotekom publicznym na terenach wiejskich i w małych miastach dostępu do komputerów, Internetu i szkoleń w zakresie umiejętnej organizacji pracy bibliotek, a także wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla realizacji indywidualnych aspiracji użytkowników placówek bibliotecznych oraz rozwoju lokalnych społeczności. Program jest prowadzony w ramach szerszego przedsięwzięcia „Global Libraries"

LOKALNE PARTNERSTWA PAFW

Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa włączając inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media w realizację partnerskich projektów odpowiadających na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców. Działania, prowadzone w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych, przyczyniają się do umacniania kapitału społecznego poprzez synergię doświadczeń wielu inicjatyw.

www.lokalnepartnerstwa.org.pl/

OBYWATEL I PRAWO

Program wspiera działania organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju społecznych i bezpłatnych form poradnictwa obywatelskiego i prawnego. W jego ramach opracowane zostały także rekomendacje dotyczące systemowych rozwiązań zwiększających dostęp obywateli do pomocy i informacji prawnej. Od 2013 roku w ramach programu funkcjonuje Platforma Organizacji Poradniczych, w ramach której prowadzone jest rzecznictwo, integracja środowiska, a także oferowane są szkolenia i kontakt z ekspertami umożliwiający dyskusję na wybrane zagadnienia.