Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Inicjatywy w zakresie edukacji

ENGLISH TEACHING

Program, skierowany do szkół, nauczycieli i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. W ramach programu organizowane są coroczne ogólnopolskie spotkania nauczycieli języka angielskiego. Najaktywniejsi nauczyciele mają możliwość korzystania z dodatkowej oferty w postaci wsparcia na realizację projektów.

RÓWNAC SZANSE

System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.

SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)

Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty z wykorzystaniem najlepszych wzorców zagranicznych, promujący współpracę w radach pedagogicznych, samoocenę, poprawę metod nauczania i oceniania. Szkoły wypracowują dopasowane do swoich realiów rozwiązania organizacyjne, monitorują efekty podejmowanych działań, dzielą się najlepszymi praktykami. W ramach programu prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół oraz interaktywne kursy internetowe dla nauczycieli. Szczególny nacisk jest położony na szkoły z małych miejscowości.

PROJEKTOR - WOLONTARIAT STUDENCKI

Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz aktywności
młodzieży akademickiej na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach, w czasie wolnym od nauki, projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.

STYPENDIA POMOSTOWE

Wspólne przedsięwzięcie różnych organizacji i firm, skierowane do uzdolnionych
absolwentów szkół średnich ze środowisk wiejskich i małych miast, umożliwiające
uzyskanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Stypendyści, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych latach nauki: na II roku studiów (konkurs „Prymus”), stypendia korporacyjne na III i IV roku, stypendia w ramach inicjatywy „Studiuj za Granicą” oraz stypendia doktoranckie. Oferta programu obejmuje także stypendia językowe i warsztaty przygotowujące stypendystów do uczestnictwa w rynku pracy oraz staże zagraniczne („Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa”).

UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)

Przedsięwzięcie ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowane jest na
dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w akcji”, w ramach którego
osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej oraz poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i konferencji służących wymianie doświadczeń.