Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
edycja 2015

W ramach edycji 2015 przeprowadzone zostały 2 nabory wniosków, podczas których spośród 49 złożonych wnioksów wybranych do realizacji zostało 13.

Poniżej zamieszczamy ostateczną listę wniosków wybranych do realizacji w tej edycji

 

LISTA WNIOSKÓW - EDYCJA 2015

 

 

Wyniki naboru uzupełniającego w ramach edycji 2015 Programu "Działaj Lokalnie IX" w Dolinie Baryczy

 

Poniżej znajduje się lista rankingowa wniosków ocenionych w ramach naboru uzupełniającego, a protokół z posiedzenia Lokalnej Komisji Grantowej z dn. 16.05.2015 zostanie opublikowany na stronie do końca tygodnia.

 

LISTA RANKINGOWA - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

 

Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie zostaną w najbliszym czasie poinformowani o uwagach oceniających oraz proponowanych zmianach do budżetu, a także zapytani o to, czy w związku z oceną i zmianami podejmą się realizacji proejktu.

 

 

Wyniki naboru wniosków w ramach edycji 2015 Programu "Działaj Lokalnie IX"

 

2 kwietnia 2015 r. w Miliczu w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej (LKG) oceniającej wnioski złożone w ramach naboru do Programu „Działaj Lokalnie IX” 2015

 

33 wnioski złożone w terminie za pośrednictwem generatora przeszły ocenę formalną i oceniane były przez Lokalną Komisję Grantową, w której skład weszli:

 • Przewodnicząca LKG p. Grażyna Krajewska – przedstawicielka sektora gospodarczego - Banku Spółdzielczego w Miliczu – darczyńcy Programu
 • Sekretarz LKG p. Inga Demianiuk-Ozga – przedstawicielka ODL, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
 • Anna Lorek – członek Rady LGD, przedstawicielka sektora publicznego, pracownik Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra
 • Joanna Grycman – przedstawicielka sektora społecznego, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Granowiec 300”
 • Dariusz Skiba – członek Komitetu LGR, przedstawiciel instytucji kultury, Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie

Złożone w konkursie wnioski były oceniane zgodnie z regulaminem konkursowym pod względem spełniania założeń  Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” i powinny:

 • zakładać współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikać z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mieć jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidywać takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • być realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • umiejętnie i w sposób przemyślany angażować zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W związku ze złożeniem projektów, które nie do końca odpowiadały złożeniom konkursu, w szczególności  w niewielkim stopniu zakładały współdziałanie mieszkańców oraz ich realizacja nie była planowana wspólnymi siłami mieszkańców, a także nie do końca w sposób umiejętny i przemyślany angażowały zasoby głownie ludzkie i finansowe - tworząc tym samym raczej gotową ofertę dla uczestnika, nie angażując go w realizację projektu - Lokalna Komisja Grantowa podjęła decyzję, o dofinansowaniu tylko wniosków, które uzyskają min. 20 pkt.

LKG wybrała do dofinansowania 7 projektów proponując zmniejszenie dofinasowania do łącznej kwoty 29 639,43 zł, W tym jeden z projektów w ramach ścieżki tematycznej Zadziałaj dla Miasta. na kwotę 2 980,50 zł

Szczegółowy protokół z posiedzenia Lokalnej Komisji Grantowej zostanie udostępniony na stronie najpóźniej do 14.04.2015.

 

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków wraz z punktacją i przyznaną kwotą dofinansowania.

LISTA RANKINGOWA

 

Jednocześnie informujemy, iż kolejny nabór wniosków na pozostałą pulę środków, czyli min. 25 360,57 zł, zostanie ogłoszony przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” - Ośrodek Działaj Lokalnie, w najbliższym tygodniu.

 

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich pozostałych wnioskodawców zapraszamy do zapoznania się z uwagami LKG i życzymy powodzenia w kolejnym naborze.