Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
NABÓR WNIOSKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE I EKOLOGICZNIE

2022-09-07


Ośrodek DZIAŁAJ LOKALNIE Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

ogłasza nabór wniosków na GRANTY w ramach ścieżki tematycznej

Działaj Lokalnie i EKOLOGICZNIE

  NA CO?

W ramach ścieżki tematycznej Działaj lokalnie i EKOLOGICZNIE wspierane będą projekty które zmierzają do przeciwdziałania zjawiskom zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej, mobilizując społeczności lokalne i wykorzystując ich potencjał do nadawania wagi społecznej kluczowym obecnie wyzwaniom środowiskowym. Promuje aktywizm społeczny na rzecz ochrony środowiska poprzez edukację, dzięki czemu buduje zainteresowanie tematami zmiany klimatu i ochrony różnorodności biologicznej nie tylko wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców, ale również wśród przedstawicieli całej społeczności lokalnej, do której należą ludzie w różnym wieku, o zróżnicowanych zainteresowaniach i zawodach.

Podstawą merytoryczną projektów będą materiały opracowane przez Fundację WWF Polska, w tym nagranie webinarium: https://www.youtube.com/watch?v=K2vbJ7vOFoE oraz materiały edukacyjne udostępnione na stronie www.wwf.pl/edukacja-wwf .

Projekt można zaplanować w dwóch modelach:

MODEL A

KROK 1. Zaplanowanie i przeprowadzenie cyklu 3 spotkań/ zajęć/ debat edukacyjnych w społeczności lokalnej zwiększających wiedzę, dotyczącą głównych wyzwań środowiskowych – w szkole, przedszkolu, domu kultury, na świetlicy, w ODL czy innej placówce, skupionych wokół tematów ochrony klimatu, siedlisk naturalnych lub sieci powiązań międzygatunkowych.

Do przygotowania spotkań i zajęć w społeczności lokalnej, udostępnione zostaną następujące materiały edukacyjne WWF, które można znaleźć na stronie https://www.wwf.pl/edukacja-wwf:

  • cykl narzędziowników WWF, czyli scenariuszy zajęć przedstawiających zmiany w środowisku z perspektywy zamieszkujących je zwierząt. „Duże Drapieżniki” opowiadają o ekosystemach leśnych, „Ssaki morskie” o kondycji Bałtyku i zagrożeniach dla bioróżnorodności w morzu, a „Klimat” przedstawia topniejące lodowce Arktyki jako zmieniające się środowisko życia niedźwiedzia polarnego i innych zwierząt bieguna północnego;
  • „Eksperymenty przyrodnicze. Człowiek i środowisko”, czyli narzędziownik z zestawem scenariuszy do przeprowadzenia doświadczeń przyrodniczych;
  • „Zmiana klimatu w pigułce WWF. Fakty i mity”, czyli publikacja omawiająca przyczyny i skutki zmiany klimatu, fakty i mity o danym zjawisku oraz działania, które możemy podjąć w celu jego ochrony;
  • „Living Planet Report 2020. Przewodnik dla młodzieży” i „Living Planet Report 2020. Materiały dla nauczycieli”, publikacja oparta na „badaniu okresowym” planety co 2 lata, które monitoruje stan różnorodności biologicznej na świecie;
  • „Program z Pandą” oparty na ścieżkach trzech niedźwiedzi z doborem scenariuszy i działań, skupionych wokół następujących zagadnień: klimat, różnorodność biologiczna i transformacja szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej. Warto szczególnie zwrócić uwagę na checklistę dla szkół z pomysłami do wdrożenia na rzecz bardziej zrównoważonego sposobu funkcjonowania placówki. Lista obejmuje 6 kategorii: żywność, woda, różnorodność biologiczna, energia, transport i odpady.

KROK 2. W drugim kroku uczestnicy projektu mają za zadanie opracowanie akcji na rzecz poprawy stanu środowiska, np. inicjatywy dotyczące lokalnych problemów środowiskowych i wdrażania rozwiązań proekologicznych, kampanie informacyjne społeczności lokalnych na rzecz ochrony klimatu i przyrody, wykłady, wystawy, panele dyskusyjne, opracowanie planu projektu/inicjatywy infrastrukturalnej do samorządu czy zorganizowanie obchodów dnia, poświęconego wybranemu zagadnieniu: np. Dnia Niedźwiedzia Polarnego, Dnia Długu Ekologicznego, Dnia Ochrony Środowiska, Dnia Dzikiej Przyrody, itd. – można nawiązać do istniejącego święta ekologicznego lub wymyślić i przeprowadzić własne, tak jak Dzień Ochrony Klimatu (wykaz przykładowych inicjatyw jest zawarty poniżej, po opisie Modelu B).

MODEL B

W tej wersji materiały edukacyjne WWF stanowią inspirację i wsparcie merytoryczne do zaplanowania własnych inicjatyw na rzecz ochrony przyrody i poprawy stanu środowiska przez liderów lokalnych społeczności. W modelu B szczególnie liczą się projekty opierające się na innowacyjnych i kreatywnych rozwiązaniach na rzecz ochrony przyrody oraz takie, które aktywizują grupy społeczne niezaangażowane do tej pory w działania ekologiczne (wykaz przykładowych inicjatyw jest zawarty poniżej).

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH INICJATYW oraz szczegółowe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu do pobrania TUTAJ oraz na stronie dzialaj.barycz.pl w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja

 

DLA KOGO?

GRANTY ramach w ramach ścieżki tematycznej Działaj Lokalnie i EKOLOGICZNIE skierowane są  do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, które spełniają łącznie dwa warunki:

  • mają siedzibę w gminach Doliny Baryczy, tj.: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.
  • planują prowadzić działania na terenie jednej lub kilku z wymienionych gmin.

Grupa nieformalna składająca wniosek powinna najpóźniej w dniu wysłania wniosku uzyskać pisemną zgodę na udzielenie osobowości prawnej od zarejestrowanej organizacji  społecznej (stowarzyszenia, fundacji, KGW) lub instytucji (placówki oświatowej, ośrodka kultury, biblioteki)  w celu przedłożenia w Ośrodku DZIAŁAJ LOKALNIE.

 

  • W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby udzielić osobowości prawnej grupie nieformalnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka DZIAŁAJ LOKALNIE na udzielenie zgody składania wniosku jako Inicjatywa Działaj Lokalnie, w terminie 3 dni przed złożeniem wniosku.

 

Ośrodek DZIAŁAJ LOKALNIE zastrzega sobie prawo do udzielenia takiej zgody dla ograniczonej ilości  grup nieformalnych. Formularz wniosku o udzielenie zgody na realizację Inicjatywy Działaj Lokalnie jest do pobrania TUTAJ oraz na stronie działaj.barycz.pl w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja.

 

JAK i KIEDY?

Termin naboru: Od 08.09.2022- 22.09.2022 termin naboru przedłużony do dnia 27.09.2022

 

Termin realizacji projektów: od 30.09.2022 do 31 grudzień 2022

Czas trwania projektu: min. 2 miesiące

Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych etapów naboru konkursu – do 7 dni po zakończeniu etapu naboru.

 

Wnioski można składać wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków – generatora.

Z treścią formularza wniosku można zapoznać się przed imiennym zarejestrowaniem do generatora – dostępnym TUTAJ lub na stronie www.dzialaj.barycz.pl   w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja.

 

 Wypełniony wniosek należy wysłać za pomocą generatora elektronicznie do dnia 22.09.2022 r. 27.09.2022 do godz. 24:00

 

Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować do generatora pod adresem: www.system.dzialajlokalnie.pl, podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybierając przez siebie hasło.

Po zalogowaniu się na stronie sytemu dostępny jest film instruktażowy, dzięki któremu można zapoznać się z systemem i jego obsługą. Wnioskodawcy, którzy składali wnioski w programie Działaj Lokalnie w Dolinie Baryczy, powinni korzystać z wcześniej założonego konta.

 

ILE ?

 Pula przeznaczona na granty w naborze 2022 roku wynosi 9 000 zł

 

Maksymalna kwota dotacji do 3.000 zł

 - wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego 5 % w postaci finansowej. Wkład własny finansowy nie dotyczy Inicjatyw Działaj Lokalnie.

 Pozostała część lub całość wkładu w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy,

 - Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie. Po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,

 

SZKOLENIA W ZAKRESIE ZASAD WYPEŁNIANIA FORMULARZA WNIOSKU W GENERATORZE

Dla podmiotów zainteresowanych składaniem wniosku o przyznanie grantu, planowane są szkolenia on-line (Platforma ZOOM – w szkoleniu uczestniczyć można za pośrednictwem urządzeń z dostępem do internetu - komputera lub telefonu komórkowego.

Termin szkolenia:  13.09.2022 r. w godz.18:00 - 20:00

Link do szkolenia:

Zoom https://us06web.zoom.us/j/85463909728?pwd=VDVIenlucWtLNUJZMXg5M3RCWld5dz09

 Identyfikator spotkania: 854 6390 9728

Kod dostępu: 195152

 
W przypadku problemów z łączeniem proszę konsultować się z osobą z doświadczeniem informatycznym lub telefonować: 509 20 33 85 lub 603197719.

 Informacji  w zakresie rejestracji do generatora, wypełniania pól formularza wniosku w generatorze udziela koordynator Programu DZIAŁAJ LOKALNIE pod tel. 603 19 77 19  lub pod  adresem e-mail: dzialaj@nasza.barycz.pl. Codziennie w godzinach od 12:00 – 20:00

 KONSULTACJE  POMYSŁÓW  NA  PROJEKTY

Zapraszamy do konsultacji pomysłów przed edytowaniem wniosku, a także w trakcie edytowania.  Konsultacji telefonicznie pod nr tel. 509203385 lub mail: dzialaj@nasza.barycz.pl  udziela Inga Ozga koordynator ścieżki Działaj lokalnie i EKOLOGICZNIE w dni powszednie w godzinach 12:00 – 16:00.