Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Razem dla KLIMATU - zacznij od siebie, czyli co możemy zrobić, żeby zapobiec zmianom klimatu?

Stowarzyszenie jest organizacją działającą w regionie Dolina Baryczy od 15 lat realizuje zadania w zakresie edukacji ekologicznej we współpracy ze szkołami regionu Dolina Baryczy.

Ważnym elementem integrującym we wspólne działania jest włączanie wielu partnerów lokalnych - przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, nadleśnictw, ośrodków edukacyjnych, szkół , wielu instytucji oraz rodziców uczniów

Osoby przygotowujące projekt są to nauczyciele, edukatorzy, którzy od wielu lat są zaangażowani w realizację działań edukacyjnych mających na celu poznawanie walorów przyrodniczych i historycznych regionu Dolina Baryczy.

Tematyka projektu ma charakter globalny ale działania lokalne niewątpliwie mogą mieć wpływ na poprawę jakości powietrza, wody, oszczędzanie energii itp. w myśl powiedzenia „Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Potrzeba wynika z aktualnych wyzwań współczesnego świata i problemu dotyczącego nas wszystkich, zarówno mieszkających w miastach jak i w małych miejscowościach a zatem też mieszkańców Doliny Baryczy.  Istnieje  potrzeba  systematycznego  informowania i edukacji  społeczeństwa o  przyczynach  i  skutkach  zmian  klimatu  oraz  zachęcania  do  indywidualnych  i  lokalnych  działań  hamujących emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

Celem głównym projektu jest integracja nauczycieli i edukatorów oraz osób zainteresowanych problematyką „klimatyczną” pracujących i działających w Dolinie Baryczy oraz zachęcenie nowych liderów,  zwiększenie ich wiedzy i umiejętności w zakresie "praktycznej" edukacji  o przyczynach oraz skutkach lokalnych i  globalnych zmian klimatu. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu i szukanie nowych inspiracji. Włączenie do wspólnych działań partnerów tj. ośrodki edukacyjne, szkoły, organizacje oraz użytkowników Dolina Baryczy Poleca.

Bezpośrednimi uczestnikami projektu będą dorośli: nauczyciele i edukatorzy oraz osoby zainteresowane tematyką „klimatyczną” ( np. rodzice uczniów) z placówek uczestniczących w Programie Edukacja dla Doliny Baryczy i z innych placówek z regionu. Pośrednimi odbiorcami efektów projektu uczniowie szkół  i  korzystający z oferty ośrodków edukacyjnych (dzieci, młodzież, dorośli).

Zaplanowane zadania to:

 Identyfikacja ośrodków, szkół, które już realizują tematykę klimatyczną w oparciu o portal edukacyjny.  Zaproszenie do współpracy w celu wspólnej organizacji warsztatów dla n-li i edukatorów oraz osób zainteresowanych

Przeprowadzenie cyklu 8 warsztatów  RAZEM dla KLIMATU  w ośrodkach lub szkołach, które zadeklarują współpracę (preferowane będą podmioty w różnych gminach) Podczas zajęć edukator przedstawi obszary temat powiązane ze zmianami klimat. Inspiracją będą rozwiązania zaproponowane przez gospodarza zajęć. Odbędą się ćwiczenia praktyczne  w nawiązaniu do tematyki klimat. i nowej podstawy programowej.

Uczestnicy będą mieli okazję degustować lokalne produkty (owoce, soki, pieczywo, miód) od producentów mających znak DBP będzie to miało aspekt edukacyjny (krótkie – lokalne łańcuch dostaw)

Zostaną zorganizowane dwa wyjazdy edukacyjne  po miejscach w DB (część dolnośląska i część wielkopolska), w których jest infrastruktura powiązana z tematyką projekty (np. oczyszczalnie ścieków, termomodernizacja, panele słoneczne, wysypiska odpadów itp) oraz odwiedzenie  lokalnych producentów mających znak DBP. Szczegółowa trasa i program zostanie opracowany po konsultacji z uczestnikami warsztatów

Zostaną zebrane materiały edukacyjne (scenariusze, karty pracy) i pomysły powstałe po warsztatach w formie biuletynu projekt jako wspólny materiał na portalu edukacyjnym oraz na stronie DzL a więc dostęp do nich będą mieli wszyscy zainteresowani tematyką ( będzie to można określić liczbą wejść do zasobu.

Zakładane korzyści:

1.            Podniesienie świadomości i wspólne zaangażowanie w opracowanie materiałów edukacyjnych  osób działających na rzecz edukacji w Dolinie Baryczy

2.            Zintegrowanie i zaktywizowanie nauczycieli i edukatorów na rzecz poszerzania oferty edukacyjnej w zakresie tematyki „klimatycznej” , współpraca i wymiana doświadczeń w tym zakresie. Zachęcenie nowych osób do wspólnych działań na rzecz edukacji

3.            Inspiracje i zaplanowanie pomocy edukacyjnych przez „praktyków” w zakresie w/w obszaru tematycznego, z uwzględnieniem potrzeb uczniów na różnych poziomach edukacyjnych oraz zapisów w nowej podstawie programowej

4.            Poznanie miejsc w Dolinie Baryczy i okolicach, (podczas  wyjazdów ) które mogą być wykorzystane podczas zajęć edukacyjnych jako przykłady infrastruktury pozwalającej na zapobieganie zmianom klimatu oraz produktów lokalnych, uświadomienie iż zakupy takich produktów wpływa na zmniejszenie emisji spalin (skrócenie trasy dowozu) , ogranicza ilość odpadów (mniej opakowań, zachowanie świeżości itp.),  zachowania bioróżnorodności

Zaproszenie do udziału w projekcie Razem dla KLIMATU!

2018-07-14  20:01


Razem dla KLIMATU- co możemy zrobić, żeby zapobiec zmianom klimatu?

Zapraszamy do udziału w projekcie nauczycieli i edukatorów, tych wszystkich którzy chcą wspólnie działać na rzecz zapobiegania zmianom klimatu.

 To ważne! RAZEM możemy sporo zrobić. Zacznijmy jednak od siebie, zadbajmy w Dolinie Baryczy o czyste środowisko, doceńmy lokalne skarby jakimi są przyroda, regionalne produkty i ludzie z entuzjazmem do działania.

                                         DZIAŁAJMY lokalnie, EDUKUJĄC globalnie!


Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Ekologicznej "Dolina Baryczy"

pl. Ks. E. Waresiaka 7 ( sala 14 -II piętro)

56-300 Milicz

koordynator- Zofia Pietryka

mail:zofiapietryka@op.pl

tel: 606 316 128 lub 698 496 574